sven

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus ska lära och väcka intresse hos nuvarande och kommande generationer om livet i havet och dess betydelse genom att ta tillvara på tidigare generationers kunskap och bygga på vetenskap och innovationer. Havets Hus berikar besökarnas upplevelse och stärker varumärket Havets Hus och Lysekil genom att vara en trovärdig expert på livet i havet – främst Västerhavet – samt leva som vi lär och arbeta för att bevara livsmiljöerna i havet. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Det visar vi bland annat genom att:

 • Följa de lagar och krav som gäller för vĂĄr verksamhet
 • Sträva efter att vĂĄra transporter har sĂĄ liten miljöpĂĄverkan som möjligt
 •  Sträva efter att vĂĄra gästers transporter har sĂĄ liten miljöpĂĄverkan som möjligt
 •  Minska vĂĄr resursanvändning
 •  I första hand välja miljö- och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster sĂĄ länge prisdifferensen är skälig
 •  All personal har en god kompetens inom miljöomrĂĄdet
 •  Lyfta miljöfrĂĄgorna via informationen i akvariet
 •  Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vĂĄrt miljöarbete och att förebygga miljöföroreningar
 •  Ta hänsyn till miljö och naturresursfrĂĄgor vid beslut och verksamhetsplanering
 •  Vi väger in miljöaspekter pĂĄ ett strukturerat sätt, vilket ocksĂĄ gör att vi ställer krav, sätter mĂĄl och gör uppföljningar.
 •  Vi sorterar all avfall enligt kommunens avfallsplan.
 • Följer Lysekils kommuns hĂĄllbarhetspolicy

I handling betyder det tex att:

 • Vi arbetar för en ökad kunskap om biologisk mĂĄngfald, den svenska rödlistan, och vikten av ett levande hav.
 • Vi verkar för ett ökat individuellt ansvarstagande för vĂĄr miljö genom vĂĄr information,
  program- och utbildningsverksamhet.
 • Vi arbetar aktivt med egna bevarande projekt och bidrar i forskningssamarbeten när det är möjligt.
 • Allt foder vi serverar vĂĄra djur  kommer frĂĄn hĂĄllbara bestĂĄnd.
 • De fordon vi har använder el eller förnyelsebart bränsle.
 • Vi vill att vĂĄra medarbetare i första hand använder cykel eller kollektivtrafik och för längre resor väljer vi tĂĄget i först hand.
 • Vi informerar om och genomför kampanjer för att öka andelen gäster som kommer till oss via kollektivtrafiken.
 • Vi söker aktivt efter miljö och rättvisecertifierade varor i butiken och lyfter fram lokalproducerade produkter.
 • Vi utbildar all personal i miljö, värdskap, första hjälpen, hjärtstartare och brandrutiner.
 • All energi vi använder är fossilfri.
 • Vi källsorterar vĂĄrt avfall och arbetar aktivt för att minimera avfallet i verksamheten.
 • VĂĄra arbetskläder är i huvudsak och alla lägerbarnens tröjor är miljömärkta.
 • Vi erbjuder miljöutbildningar till andra företag

↑
Havets Hus i Lysekil