sven

Lekrummet Ålgräsängen

Nyhet 2023!

Invigs lördag den 11 februari kl 11. Samling i Gullmarssalen på Havets Hus

Program
11:00 Välkommen
11:05 Om ålgräsängar som livsmiljö
11:15 Alla går upp till det grunda området – Ella 4 år inviger lekrummet, alla följer med in och leker. Därefter omvänt fiske vid akvarierna intill.

Välkomna att vara med!

Ålgräsängen – havets barnkammare

Ålgräs är marina fröväxter som sitter fast med sina rötter i mjuka bottnar och bildar täta ängar i grunda och kustnära havsområden. Den kan bestå av en enda individ och vara flera hundra år gammal. Ängarna är viktiga och produktiva livsmiljöer för många av våra marina arter, även fåglar. Det är en globalt hotad biotop som har minskat kraftigt de senaste 50 åren. I Bohuslän har ålgräsets utbredning minskat med cirka 60 procent sedan1980-talet. Även om åtgärder har minskat övergödningen av Västerhavet och vattenkvaliteten har förbättrats i många kustområden, har det inte skett en generell återhämtning av ålgräs. I stället fortsätter förlusten av ålgräs i vissa områden. Huvudorsak anses vara övergödning i kombination med överfiske. I strandnära läge är anläggandet av bryggor och marinor ett hot mot det viktiga sjögräset.

Eftersom ålgräsängar är en viktig livsmiljö omfattas de av skydd genom den svenska miljöbalken, flera EU-direktiv och regionala havsmiljökonventioner. Sedan 2011 har Göteborgs universitet arbetat med ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, kallat Zorro, med det övergripande målet att förbättra förvaltningen av svenska kustekosystem med fokus på ålgräsängar i Västerhavet. Genom programmet samarbetar marinekologer, miljöjurister, miljöekonomer om förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem. Arbetet utförs i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Havs- och Vattenmyndigheten.

Fakta och text: Havets Hus och Havs och Vatten myndigheten
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/algrasangar.html

Havets Hus logga 1993 och 2023


↑
Havets Hus i Lysekil