sven

Havets Hus vetenskapliga inspirationsrĂĄd

Havets Hus har ett vetenskaplig inspirationsråd bestående av personer som kan bidra med idéer och kunskap från forsknings- och utbildningsvärlden. Det är 2-4 externa forskare samt en representant från Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gånger per termin och gäller aktuella frågor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Medlemmar

Rådet består av 2-4 externa forskare samt en representant från Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gånger per termin och gäller aktuella frågor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Havets Hus vetenskapliga inspirationsråd består i dag av följande medlemmar:

Susanne Baden är professor i marin ekologi och ekofysiologi. Hon tog sin examen vid Köpenhamns universitet men har de senaste 30 åren varit knuten till Göteborgs Universitet, Lovéncentret Kristineberg. Där forskar hon om hur olika stressfaktorer påverkar ekosystemen. Susanne har jobbat mycket med hur överfiske, övergödning, klimatförändringar och främmande arter påverkar de marina livsmiljöerna. Ofta med ålgräsängar och dess invånare som modell.

Géraldine Fauville är utbildad inom både marinbiologi och pedagogik. Det senare med tonvikt på kommunikation och IT. Hon är en av grundarna av European Marine Science Educator Association (EMSEA) och dessutom mycket aktiv kring människans förståelse av havet (”ocean literacy”) på Europanivå. Just nu leder hon två projekt som utvecklar digitala verktyg för miljö- och marinundervisning för gymnasieskolor.

 Anders Szczepanski är  forskare och chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.

Annelie Hilvarsson är forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitets havsfiskelaboratorium. Hon jobbar bland annat med mognads- och åldersanalys av skarpsill och sill och med provtagning på kommersiella fiskefartyg. Tidigare jobbade hon som forskare på Göteborgs Universitet med kemikalier från båtfärger och deras effekter på det marina livet.


↑
Havets Hus i Lysekil