sven

Personuppgiftshantering

Så här hanterar Havets Hus dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag. Beskrivningen nedan gäller både Havets Hus och Lysekils turistinformation, som bedrivs av Havets Hus på uppdrag av Lysekils kommun.

Havets Hus kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till oss så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

För att vi ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för detta i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Havets Hus behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.
Hur har vi fĂĄtt in dina personuppgifter?

Du eller en anhörig som varit i kontakt med oss har lämnat uppgifterna för att vi ska kunna leverera en tjänst till dig. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har kommit så kontakta havetshus@havetshus.se
Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.
Vad innebär behandling av personuppgifter?

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar pĂĄ Havets Hus gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.
Personuppgiftsansvarig

Det är styrelsen i havets Hus som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta havetshus@havetshus.se.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Havets Hus behöver uppgifter om dig för att kunna behandla din arbetsansökan/leverera bokad tjänst eller likande. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.
Varför får vi behandla dina personuppgifter?

För att kunna leverera de tjänster som ni väljer så får Havets Hus behandla dina personuppgifter för att uppfylla fullgöra avtalet.
Vem fĂĄr ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i Havets Hus som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara den som hanterar din bokning eller utför den tjänst som är bokad. Om du får en anställning på havets Hus lämnar vi dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel skatteverket, pensionsförvaltare och bokföringskonsulter.
Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av havets Hus till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för Havets Hus som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.
Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att göra följande:

•Begära tillgång till dina personuppgifter.

•Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter

•Invända mot behandling av dina personuppgifter.

•Invända mot behandling av dina personuppgifter.

•Begära dataportabilitet.

•När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.

•Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dina rättigheter. På dataskyddsförordningens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.
Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas
Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill ha särskilt skydd av dina personuppgifter ber vi dig att ringa Havets Hus för bokning av tjänster så får vi komma överens om vilka uppgifter som behövs för respektive tjänsteleverans och hur dessa ska hanteras.
Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook för att komma i kontakt med Havets Hus, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part(företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på datainspektionens webbplats.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Havets Hus har ett dataskyddsombud JP infonet, kontakt: dso.lysekil@jpinfonet.se.


↑
Havets Hus i Lysekil