ensv

Bakgrund till om- och tillbyggnaden

3 september 2018 pĂĄbörjas om – och tillbyggnationen

Nedan presenteras ritningar och en kort beskrivning om det viktigaste som kommer att göras respektive våningsplan.

Ritning källarplan.

Akvariet upptar större delen av projektet och en helt ny avdelning byggs för grunda områden, pedagogisk lekmiljö och auditorium. Gullmars- och skagerrakdelen byggs om. Entré och butik byggs om och nya toaletter byggs. Nya utrymmen skapas också för interaktiva installationer och upptäcktsmöjligheter samt forskningssamarbeten. Här finns högupplöst ritning: A-40-1-1010-KÄLLARPLAN NYTT UTSEENDE

Ritning plan 1

På detta våningsplan bygger vi om vår gamla butik och förråd till ett helt nytt pedagogiskt rum, ett laboratorium för alla möjliga experiment och upptäckter.  I detta rum kommer vi också ha de möten som vi behöver ha. En trappa och en hiss leder upp till restaurangen som byggs ut för att dessa ska komma upp inomhus. Ett nytt tak byggs över restaurangen.  En del av den gamla restaurangen avsätts som matrum för skolklasser och medhavd fika. Här finns högupplöst ritning: A-40-1-1011-PLAN 1 NYTT UTSEENDE

Ritning plan 2.

På detta våningsplan finns främst kontor. Då vi behöver fler bygger vi om det gamla konferensrummet till två nya kontor. I övrigt är våningsplanet som innan. Här finns högupplöst ritning: A-40-1-1012-PLAN 2 NYTT UTSEENDE

Högupplösta ritningar fasader och sektion:

A-40-3-1010-FASAD SĂ–DER OCH NORR

A-40-3-1011-FASAD VĂ„STER OCH Ă–STER

A-40-2-1010-SEKTIONER

Information om preliminär tidplan, transporter, arbetstider och uppställningsytor kring bygget presenteras för kringliggande boende och verksamheter under augusti. Här finns presentation att hämta: 20180823_Havets Hus_2.0_byggnation. Uppkomna frågor besvaras vid respektive möten eller i anslutning till denna text i de fall uppgifter behöver hämtas in. Så snart svar finns redovisas de här.

Bakgrund till varför vi utveckla Havets Hus

95% av Havets Hus intäkter är direkt relaterade till antalet besökare i akvariet. Vädret har en stor påverkan på besöksantalet vilket har lett till lite färre besökare under de senaste årens fina sommarväder. Inga statliga, regionala eller kommunala driftsbidrag finns något som annars är vanligt i djurparker och museer. Verksamheten behöver utvecklas för att få till en jämnare fördelning av intäkter året runt, istället för att som idag ha hälften av den totala omsättningen genererad under fyra-fem veckor. Havets Hus vill därför bredda kundunderlaget med nya målgrupper och öka attraktiviteten för befintliga målgrupper. Koncept kallas Havets Hus 2.0 och det tar avstamp i Lysekil Kommuns direktiv att lära om Västerhavet med syftet att öka engagemang och förståelse för våra hav. Utöver att investera i nya akvarier samt utveckla befintlig verksamhet går konceptet ut på att utveckla Havets Hus till att bli en mer levande och aktiv aktör inom kunskapsutvecklingen runt havet. Konceptet lägger alltså an en strategisk inriktning som Havets Hus kan arbeta efter även på längre sikt. Verksamhetsutvecklingen är dock beroende av en om- och tillbyggnad av fastigheten.

Sveriges besöksnäring utvecklas bra framförallt när det gäller exporten där branschen har en stark tillväxt jämfört med andra branscher. Branschen genererar viktiga skatteintäkter för kommuner och regioner. Upplevelserna är motorn i turismnäringen men bara en liten del av intäkterna kommer till dessa. De hamnar istället hos boende -, restaurang-, handel- och transportsektorn. Just nu genomförs flera satsningar för att utveckla näringen. 2010 antog föreningen svensk turism tillsammans med flera viktiga aktörer en nationell strategi för att dubblera turismomsättningen i Sverige till år 2020. Från 252 Mdr kr till 500 Mdr kr. Tillväxtverket fick därefter i uppdrag av regeringen att göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara destinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Efter en ansökningsomgång valde Tillväxtverket ut fem destinationer med potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Turistrådet Västsverige har ansvar för utvecklingen av Bohuslän som hållbar destination.

Västra Götalandsregionen beslutade i november 2015 att medfinansiera utvecklingen av Havets Hus med 10 miljoner kronor. Regionen skriver följande: Havets Hus utgör ett av de viktigaste besöksmĂĄlen längs Bohuskusten. Genom sin inriktning pĂĄ marina frĂĄgor – inte minst information och folkbildning inom havsmiljö – samt kopplingen till aktuell forskning genom samverkan med bĂĄde SLU Aqua (tidigare Havsfiskelaboratoriet) och Sven Loven Centret för marina vetenskaper (bl.a. Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil), spelar Havets Hus en viktig roll som förmedlare av kunskap om havet. Genom sin verksamhet har Havets Hus möjlighet att attrahera ungdomar till fortsatta studier inom naturvetenskap. Möjligheterna att utveckla verksamheten inom dessa omrĂĄden ökar genom utbyggnaden av Havets Hus.

Förslaget till utveckling av Havets Hus har utarbetats med stöd av INTERREG-projektet B2H. Projektledare för Havets Hus del i projektet och ansvarig för framtagandet av förslaget har varit arkitekt Per Nadén i samarbete med Havets Hus VD Maria Jämting. Verksamhetsutveckling har tagits fram tillsammans med Martin Börjesson, affärs- och konceptutvecklare. Havets Hus medarbetare, styrelse och flera forskare inom områdena marinbiologi, pedagogik, marknadsföring har deltagit under framtagandet liksom näringslivsrepresentanter och andra sakkunniga.

Mer om Havets Hus 2.0

Havets Hus 2.0  tar avstamp i ägarens, Lysekil Kommun, direktiv att lära om Västerhavet med syftet att öka engagemang och förståelse för våra hav. Utöver att utveckla akvarierna och befintlig verksamhet går konceptet ut på att utvidga Havets Hus till att bli en mer levande och aktiv aktör inom kunskapsutvecklingen runt havet. Konceptet lägger alltså an en strategisk inriktning som Havets Hus kan arbeta efter även på längre sikt.

Här finns en rapport om projektet att ladda ner:  HH20_Rapport_140831-rev-150119


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!